Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)

Tämä koulutus antaa helposti omak­sut­tavan koko­nais­kuvan yrityksen talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista. Koulutus auttaa osal­lis­tujia hahmot­tamaan oman vastuu­alu­eensa toimintaa talou­del­li­sesta näkö­kul­masta.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan budje­toin­nista, inves­toin­ti­las­kel­mista, tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
– Opit tuntemaan yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, projek­ti­pääl­li­köille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä. Koulutus ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.


Kouluttaja
Toimitusjohtaja Jari Salminen on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.


OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Mitä asian­tun­tijan tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Talous­hal­linnon merkitys yrityksen toimin­nassa
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

11.15 Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

12.00 Lounas

13.00 Tilin­pää­töksen peri­aatteet
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Tulos­las­kelma
– Tase
– Kassa­virta

14.30 Kahvi

14.45 Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus

15.45 Loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

———

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 11.4.2019

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.