Brik järjestää nyt koulutuksen:

Arvomyynti B2B (1 pv)

Myynnin mannerlaatat ovat liikkeessä. Mikä avuksi, kun perinteiset myyntitekniikat eivät enää toimi? Internetin valtakaudella yritysasiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi, joten myynninkin pitää muuttua. Arvomyynti on kovaa vauhtia syrjäyttämässä perinteiset korkeapainemyynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tuputettu näihin päiviin saakka. Tule mukaan pohtimaan, mitä arvomyynti on ja mitä sillä voidaan saavuttaa.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät muutokset B2B-asiak­kaiden odotuk­sissa ja osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
– Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyn­ti­työssäsi
– Ymmärrät syväl­li­sesti empatian ja asiakkaan aktii­visen kuun­telun merki­tyksen myyn­ti­työssä
– Opit laatimaan omat myyn­ti­stra­te­giasi asia­kas­arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta
– Saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia ja luot kestä­vämpiä asia­kas­suh­teita


Kenelle?
Valmen­nuk­semme sopii kaikille myyntityötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa omaa myyn­tio­saa­mistaan.


Kouluttaja:
Jari Salminen

Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

KTT Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, myynti ja asia­kas­palvelu, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
– Miten Internet on muut­tanut B2B -myyntiä
– Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimin­ta­tavan haasteet
– Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

10:15 Tauko

10:30 Mitä arvo­myynti on?
– Mitä arvomyynti tarkoittaa?
– Asiakasarvon tuottamisen taito
– Asiakaskeskeinen toimintatapa ja aktiivisen kuuntelun taito

12:00 Lounas

13:00 Asiakasarvon luominen
– Arvonmuodostuksen elementit
– Asiakkaan tunteminen
– Asiakasarvon kiteyttäminen ja kuvaaminen
– Mitä arvomyyjältä edellytetään?

Harjoitus: Omien asiakastaitojen arviointi arvomyynnin näkökulmasta

14:30 Tauko

14:45 Arvopohjainen hinnoittelu
– Miten asiakkaan kokema arvo hinnoitellaan?
– Miten arvopohjainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoittelumenetelmistä?
– Hinnan vaikutus asiakkaan arvokokemukseen
– Ostajan tukeminen ostoprosessin eri vaiheissa
– Asiakasarvon myymisen taito

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
3.2.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.