Impact järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelukoulutus (1pv)

Tämä koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan erin­omaisen asia­kastyön tärkeim­mistä osa-alueista ja runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asia­kas­pal­velun tuot­ta­misen tueksi. Onnis­tuneen asia­kas­pal­velun maine kiirii kauas, mutta huonot asia­kas­ko­ke­mukset leviävät usein vieläkin laajem­malle. Palve­lussa tehtyjen virheiden korjaa­minen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaava asia­kas­palvelu on yrityk­selle arvokas resurssi, jonka kehit­tä­miseen kannattaa panostaa.

Hyödyt osallistujille
– Tiedät, mistä osate­ki­jöistä erin­omainen asia­kas­palvelu koostuu
– Ymmärrät ja hallitset palve­lu­ti­lan­teiden eri vaiheet
– Osaat tunnistaa erilaisten asiak­kaiden palve­lu­tarpeet
– Osaat toimia haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa ammat­ti­mai­sesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti
– Tunnistat lisä­myynnin mahdol­li­suuksia erilai­sissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
– Tunnet omat vahvuutesi ja kehit­ty­mis­koh­teesi asia­kas­pal­ve­lijana
– Osaat laatia henki­lö­koh­taisen kehi­tys­oh­jelman jatkuvan kehit­ty­misen varmis­ta­mi­seksi

Kannat­taisiko teidänkin yrityk­senne inves­toida päivä asia­kas­pal­velun kehit­tä­miseen? Jo yksi erin­omai­sesti onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen voi maksaa koulu­tuksen kustan­nukset takaisin.

Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu sekä vaati­vissa asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille että asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville esimie­hille. Perin­teisten palve­luam­mattien lisäksi koulutus soveltuu erin­omai­sesti myös asian­tun­ti­ja­työtä teke­ville henki­löille. Hyvässä asia­kas­pal­ve­lussa pätevät samat laina­lai­suudet toimia­lasta riip­pu­matta.

Teemme myös yritys­koh­taisia valmen­nuksia.

Kouluttaja
Toimitusjohtaja Jari Salminen on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.


OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Harjoitus: Omien asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

9.30 Hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta kilpai­lu­valtti
– Miten asia­kas­pal­ve­lusta kehi­tetään orga­ni­saation kilpai­lu­valtti?
– Miten asia­kas­pal­ve­lulla voi erottua kilpai­li­joista?
– Palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
– Totuuden hetki ja lupausten lunas­ta­minen
– Esimerkkejä hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta eri toimia­loilla
– Laadukas palvelu sähköi­sesti, puhe­li­mitse ja henki­lö­koh­tai­sessa tapaa­mi­sessa

10.30 Tauko

10.45 Erin­omaisen asia­kas­koh­taa­misen vaiheet
– Asiakkaan kohtaa­minen ja luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Asiakkaan kuuntelu ja palve­lu­tar­peiden kartoitus
– Myyn­ti­mah­dol­li­suuksien tunnis­ta­minen
– Asiakkaan päätök­senteon tuke­minen ja lisä­myynti
– WOW! -efekti
– Vältä ylipal­velua!
– Palve­lu­ti­lanteen hoita­minen loppuun asti
– Miten varmis­tetaan asiakkaan hyvä mieli palve­lu­ti­lanteen päät­teeksi?
– Yhteistyön jatku­misen varmis­ta­minen

12.00 Lounas

13:00 Rekla­maa­tioiden ammat­ti­mainen käsittely
– Tyyty­mät­tömän asiakkaan kohtaa­minen
– Tuoh­tuneen asiakkaan kohtaa­minen
– Omien tunteiden hallinta konflik­ti­ti­lan­teessa
– Koeteltuja keinoja asiakkaan rauhoit­ta­miseen
– Miten konflikti-tilan­teesta voi rakentaa onnis­tuneen palve­lu­ko­ke­muksen?

Case-harjoi­tuksia

14.45 Kahvi

15.00 Posi­tii­vista energiaa omaan asia­kas­pal­veluun
– Asia­kas­läh­töinen palve­lua­senne
– Oman työn arvos­ta­misen taito
– Posi­tii­vi­suuden voima omassa asia­kas­työssä
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen
– Oman kehit­ty­mis­suun­ni­telman laati­minen
– Ovatko palvelun onnis­tu­misen edel­ly­tykset kunnossa?

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven
Unio­ninkatu 17
00130 Helsinki

Ajankohta:
29.01.2019 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
790
euroa /hlö + alv 24 %, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.