Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelun johtaminen (1 pv)

Valmen­nuk­sessa keski­tymme posi­tii­vista tunnetta synnyt­tävän palvelun johta­miseen. Pohdimme, kuinka kehittää orga­ni­saation tunne-energiaa posi­tii­vi­suutta tuot­ta­vaksi gene­raat­to­riksi. Valmennus tarjoaa näkö­kulmia arjen tavan­omaisten ja haas­tavien asia­kas­ti­lan­teiden tyylik­kääseen ja asia­kasta sitout­tavaan hoita­miseen.

Palvelun tason ja palve­lu­ko­ke­muksen merkitys ymmär­retään tänä päivänä vahvana kilpai­luetuna niin myynti- kuin palve­luor­ga­ni­saa­tioissa. Asiakkaan koke­musta mitataan nykyisin kaikilla sekto­reilla aina b2b-yrityk­sistä julkisen puolen palvelun tuot­tajiin. Kilpai­luedun synnyt­tä­minen palve­lu­lii­ke­toi­min­nassa edel­lyttää uuden­laista ajat­telua ja toimintaa erityi­sesti esimie­hiltä. Kilpailun kärjessä pysy­minen vaatii rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja kykyä ymmärtää tunteiden vaiku­tusta niin työn­te­ki­jöiden, kuin asiak­kaiden toimin­nassa.

Hyödyt osallistujalle
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­kohtasi palvelun kehit­täjänä
– Ymmärrät orga­ni­saation sisäisen tunne-energian merki­tyksen asia­kas­ko­ke­muk­sessa
– Saat selkeät toimin­ta­mallit päivit­täiseen palvelun johta­miseen
– Opit antamaan palau­tetta kannustaen ja puut­tumaan epäkohtiin raken­ta­vasti
– Saat tiimisi lois­tamaan!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville lähie­si­mie­hille ja asia­kas­pal­ve­lu­joh­ta­jille, joilla on tahtoa syventää ja vahvistaa henki­löstön sitout­ta­mista sykäh­dyt­tävän asia­kas­pal­velun synnyt­tä­miseen.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Palve­lusta kilpai­lu­valtti – Aktii­visen palve­lun­joh­ta­misen hyödyt

09:30 Palve­lu­muo­toilun käsitteet ja hyödyn­tä­minen johta­mi­sessa

10:00 Asia­kas­ko­ke­muksen arvon­muo­dos­tuksen tasot

10.30 Tauko

10:45 Palve­lu­kult­tuuri ja siihen vaikut­ta­minen

11:15 Palvelun johta­misen työkalut
– Ryhmän valmentava johta­minen – pala­ve­ri­käy­tännöt

12:00 Lounas

13:00
– Yksilön valmentava johta­minen
– Havain­nointi ja palau­te­kes­kus­telut

14:00 Tauko

14:15 Koke­muksen johta­minen on tunteiden johta­mista

14:45 Haas­tavat tilanteet ja työn­joh­ta­misen oikeus

15:00 Moti­vaation johta­minen ja flown metsästys

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 27.04.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.