Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelupäällikön valmennus (1 pv)

Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön ­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta asia­kas­työstä, asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa työssä.
– Koulutus antaa eväät onnis­tu­neeseen asia­kas­työhön aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä kiirei­sempiä ja kilpailu yhä kovempaa.
– Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtaa asia­kas­pal­velua erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät asia­kas­pal­velun merki­tyksen nyky­ai­kai­selle orga­ni­saa­tiolle ja tiedostat mitä korkea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­muksen tuot­ta­minen vaatii
– Osaat kiteyttää oman vastuu­alueesi palve­lu­lu­pauksen ja laatia suun­ni­telman sen lunas­ta­mi­seksi
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asia­kas­pal­velun avain­hen­kilönä
– Selviydyt entistä paremmin haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet keinot sen vahvis­ta­miseen


Kenelle
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­pal­ve­lusta ja asia­kas­pal­ve­lutyön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet
– Mitä on hyvä asia­kas­palvelu?
– Mistä palve­lu­ko­kemus koostuu?
– Muutoksia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mi­sessä
– Palve­lu­ti­lanne on aina myös lisä­myynnin mahdol­lisuus

10:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet
– Ensi­vai­ku­telman voima
– Kysy ja kuuntele
– Rohkeasti ratkaisuun
– Päätös ja jatkon varmistus

10:30 Tauko

10:45 Asia­kas­lupaus käytän­nössä
– Yhteinen tapa toimia ja teke­misen stan­dardi

11:15 Mistä palvelun laatu koostuu?
– Oman orga­ni­saation palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
– Tuotteen tekninen laatu
– Palvelun tekninen laatu
– Palve­lu­pro­sessin laatu
– Asiakkaan tunne­ko­kemus

12:00 Lounas

13:00 Palvelun johta­misen työkalut

13:30 Havain­noinnin sään­nöl­lisyys
– Tiedä mitä tapahtuu ja miten tapahtuu

14.15 Kahvi

14:30 Palau­te­kes­kus­telut palve­lun­joh­ta­misen tärkeimpänä työkaluna
– Valmentava palau­te­kes­kustelu

15:00 Kuinka johtaa moti­vaa­tiota ja synnyttää innos­tusta?

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 26.08.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.