fbpx
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

02.04.2019, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 25 helmikuun, 2019 Sampo Korppoo

Asiakaspalvelu , Itsensä kehittäminen , Liiketoiminnan kehittäminen , Myynti , Toiminnan kehittäminen

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - ”Vaikka toimin asiantuntijana, kuuluu työhöni myös paljon myyntityötä ja asiakaspalvelua. Koulutus oli juuri sellainen, jota tarvitsen uudessa tilanteessani. Koulutus rauhoitti oloani ja auttoi ymmärtämään myyntityön sisältöä ja merkitystä koko organisaation kannalta.”

 • - ”Valmentajalla on selvästikin pitkä käytännön kokemus myyntityöstä. Sain todella paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita omaan työhöni tuotepäällikkönä."

  Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet.

  Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

  Hyödyt osallistujalle
  Koulutuksen jälkeen:
  – Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
  – Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
  – Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
  – Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
  – Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita.

  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.

  Kouluttaja
  Yrityskouluttaja Maisa Durchman
  Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.
  – Maisa on DISC -valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!
  – Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

  Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme mm. seuraavasti:
  – ”Joudun asiantuntijatyössäni tekemään myös myyntityötä. Tämä valmennus antaa erinomaiset välineet oman asiantuntija-identiteetin tarkasteluun myös myyntityön näkökulmasta.”
  – ”Vaikka toimin asiantuntijana, kuuluu työhöni myös paljon myyntityötä ja asiakaspalvelua. Koulutus oli juuri sellainen, jota tarvitsen uudessa tilanteessani. Koulutus rauhoitti oloani ja auttoi ymmärtämään myyntityön sisältöä ja merkitystä koko organisaation kannalta.”
  – ”Valmentajalla on selvästikin pitkä käytännön kokemus myyntityöstä. Sain todella paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita omaan työhöni tuotepäällikkönä.”
  – ”Kiitos mielenkiintoisesta ja hyvin järjestetystä koulutuksesta, saatu sisältö antaa hyviä eväitä omaan myyntityöhön.”
  OHJELMA

  8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

  9:00 Tilai­suuden avaus

  Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä
  – Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
  – Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
  – Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

  9:45 Onko tuote kunnossa?
  – Mistä oma osaa­minen koostuu?
  – Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
  – Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
  – Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

  Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

  10:30 Tauko

  10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?
  – Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
  – Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
  – Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
  – Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
  – Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

  Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

  11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin
  – Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
  – Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
  – Asia­kas­dialogi
  – Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

  Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

  12:00 Lounas

  13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet
  – Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
  – Palve­lu­lu­pauksen määrittely
  – Asiak­kaiden löytä­minen
  – Asiakkaan kohtaa­minen
  – Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

  Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

  14:15 Kahvi

  14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu
  – Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
  – Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
  – Vasta­väit­teiden käsittely
  – Hinnan myyminen
  – Kaupan päät­tä­minen
  – Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
  – Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

  15:30 Yhteenveto

  16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


  Koulutuspaikka:
  Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

  Ajankohta:
  tiistai 2.4.2019

  Hinta:
  790 euroa
  /hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja