fbpx
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

27.10.2021, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki Unio­ninkatu 20, Helsinki 9 elokuun, 2021 Sampo Korppoo

Asiakaspalvelu , Liiketoiminnan kehittäminen , Myynti

Osaatko myydä osaa­mistasi tehok­kaasti?

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta läpi. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
– Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
– Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
– Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
– Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
– Arvo­myynnin peri­aatteet
– Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
– Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
– Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
– Myyn­tityön suun­nittelu
– Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Asia­kas­kon­taktien luominen
– Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
– Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

12:00 Lounas

13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
– Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
– Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
– Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

14:15 Kahvi

14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
– Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
– Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
– Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
– Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
27.10.2021 klo 09.00-16.00

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja