Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Osaatko myydä osaa­mistasi tehok­kaasti?

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta läpi. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
– Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
– Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
– Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
– Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.


Kouluttaja:
Jari Salminen

Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

KTT Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, myynti ja asia­kas­palvelu, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.OHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
– Arvo­myynnin peri­aatteet
– Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
– Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
– Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
– Myyn­tityön suun­nittelu
– Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Asia­kas­kon­taktien luominen
– Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
– Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

12:00 Lounas

13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
– Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
– Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
– Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

14:15 Kahvi

14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
– Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
– Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
– Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
– Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
28.4.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.