fbpx
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

11.05.2021, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki Unio­ninkatu 20, Helsinki 17 joulukuun, 2020 Sampo Korppoo

Asiakaspalvelu

Tiesitkö, että…
– 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä.
– 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi.
– 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa.

Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Valmen­nuksen aikana opit erot­tamaan erilaisia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omia tapojasi niiden mukaan. Opit myös johtamaan asia­kas­ti­lan­teita varmalla ja posi­tii­vi­sella tyylillä. Käsit­te­lemme erilaisia asia­kas­koh­taa­misia käytän­nön­lä­hei­sellä ja iloi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille
– Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
– Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
– Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
– Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
– Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus
– Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
– Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
– Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
– Mitä aivoissa tapahtuu?

10:15 Tauko

10:30 Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen
– Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
– Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
– Kiteytys ja yhteisen ymmär­ryksen löytä­minen
– Posi­tii­vinen loppu­vai­ku­telma

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
– Elämää kuplissa ja vies­tinnän vaikeus
– Sähkö­pos­ti­pin­gistä ja puhe­li­messa selvit­telyä?
– Puhe­lin­työs­ken­telyn ”K4”
– Tyylikkään sähkö­pos­ti­vies­tinnän elementit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Erilai­suuden haas­teesta yhteisiin säveliin
– Persoona ja koke­minen käyt­täy­ty­misen pohjana
– Erilaiset käyt­täy­ty­mis­mallit vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
– Erilai­suuden tunnis­ta­minen ja oman tyylin mukaut­ta­minen
– Luot­tamus asia­kas­ko­ke­muksen ytimessä

15:00 Asia­kas­arvon tuot­ta­minen
– Arvon tuot­ta­minen ennen asia­kas­koh­taa­mista
– Arvoa kohtaa­misen jälkeen
– Haas­ta­vasta kohti posi­tii­vista tunnetta

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 11.05.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja