Brik järjestää nyt koulutuksen:

Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1 pv)

Tiesitkö, että…
– 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä.
– 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi.
– 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa. Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Hyödyt osallistujille
– Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
– Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
– Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
– Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
– Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9:00 Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus
– Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
– Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
– Asiakaskeskustelun tavoitteellinen ohjaaminen
– Ensivaikutelma ja kuuntelun taito

10:15 Tauko

10:30 Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen ja lisäarvon tuottaminen
– Asiakasarvon tuottaminen
– Yllätyksellisyys asioinnin eri vaiheissa
– Tunne-energia asiakaskokemuksen pohjana
– Haasteista mahdollisuuksia

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
– Elämää kuplissa ja erilaisuuden voima
– Käyttäytymistyylien tunnistaminen
– Rakentava konfliktointi
– Sähköpostipingistä ja puhelimessa selvittelyä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Suorituskyvyn ylläpito
– Älä tule paha stressi
– Autonomisen hermoston haltuunotto
– Ajankäyttö ja energialaturit
– Kiireilytesti

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
8.2.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1 pv) -koulutukseen 08.02.2022, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki
Hlö(ä)